Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε μία προσπάθεια να βοηθήσει, τα σωματεία – μέλη του, ενημερώνει για τις υποχρεώσεις που έχουν αυτά απέναντι στην πολιτεία, ώστε η λειτουργία τους να είναι σύμφωνη με το νόμο.

Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο να υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας τα παρακάτω στοιχεία:

α) Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των τελευταίων αρχαιρεσιών, με τα ονόματα των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β) Απόσπασμα Πρακτικού  συγκρότησης  σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Οικονομικό απολογισμό προηγούμενου έτους (έχουμε στη διάθεση μας ειδικό έντυπο της υπηρεσίας για να σας παράσχουμε).

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (έχουμε στη διάθεση μας ειδικό έντυπο της υπηρεσίας για να σας παράσχουμε).

ε)  Βεβαίωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, ότι το σωματείο έχει ενεργή αθλητική δράση.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο με ειδική αίτηση  (σχετικό έντυπο έχουμε στη διάθεσή μας για να σας παράσχουμε), προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να έχει ενημερωμένο το αρχείο της και, παράλληλα, τα σωματεία να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα συναλλαγών με άλλους φορείς.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, αλλά και η ΕΠΣ Καβάλας, είναι στη διάθεση του κάθε παράγοντα, προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις σε κάθε απορία.  

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ