Έχοντας υπ’ όψιν το καταστατικό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και την υπ’ αριθμόν 43/14-4-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καβάλας

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

H οποία θα πραγματοποιηθεί στο «Ενωσιακό» Γήπεδο Καβάλας, στα Αμισιανά Καβάλας, στις 4 Ιουνίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΣ Καβάλας.

2.    Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων –μελών και έλεγχος απαρτίας.

3.    Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων για τον έλεγχο της τήρησης των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

4.    Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

5.    Ομιλία προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.    Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

7.    Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021 – 2022. Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού (1-1-2021 έως 31-12-2021).

8.    Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού της περιόδου 1-1-2023 έως και 31-12-2023.

9.     Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, μετά την έγκριση του απολογισμού από τα σωματεία της Γενικής Συνέλευσης.

10. Γενική τροποποίηση του Καταστατικού για προσαρμογή στις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιημένως ισχύει και ιδίως των διατάξεων των άρθρων 1,4,6,7,12,20,21,22,26,27,30,32,41 και 55 και των παραρτημάτων Α και Β του Καταστατικού, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων προκύψουν από τη διαδικασία και διόρθωση λεκτικών σφαλμάτων.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο στις 11:00 π.μ. με τα ίδια θέματα.

Στα σωματεία – μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Τέλος, γίνεται γνωστό ότι για την προστασία των εκπροσώπων των ομάδων, του προσωπικού της ΕΠΣ Καβάλας και των λοιπών παρισταμένων από την COVID-19, θα ακολουθηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει την περίοδο εκείνη.                                                    

                                                   

                                           ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         

      ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ΖΙΡΤΙΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ