Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 Η Ε.Π.Σ. Καβάλας αφού έλαβε υπ' όψη:

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα,

β) το καταστατικό της,

γ) τον κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), όπως σήμερα ισχύει.

δ) τους Κανόνες Παιδιάς Ποδοσφαίρου,

ε) την προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος ερασιτεχνών

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Την διοργάνωση της Α' φάσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών περιόδου 2014-2015. 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΟΜΑΔΩΝ

α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών συμμετέχουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά μας πρωταθλήματα.

β) Το σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη διοργανώτρια, ΔΗΛΩΣΗ με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου ως αυτή επισυνάπτεται. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο ή πρωτάθλημα ή υποδομής, ανάλογα, δεν θα γίνεται δεκτή από τη διοργανώτρια αρχή. 

γ) Τα πιο πάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 25-07-2014 στην Ένωση δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας και που πρέπει να συνοδεύεται από το χρηματικό παράβολο των 100 (εκατό) €.  Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της προκήρυξης της Ε.Π.Σ Καβάλας για την 1η φάση και της 2ης φάσης που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.      Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορούν να γίνουν δεκτές και θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εφόσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων από την Ε.Π.Σ. Καβάλας.

δ) Στην δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του σωματείου σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

ε) Τέλος στην ίδια δήλωση είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των αγώνων του πιο πάνω πρωταθλήματος.

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

   α) Οι αγώνες της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας από 23-08-2014 μέχρι 15-03-2015.                          

   β) Οι αγώνες της 2ης φάσης διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. από 01-04-2015 μέχρι πέρατος της ποδοσφαιρικής περιόδου και πάντως σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κ.Α.Π. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

α) Οι αγώνες της Α’ φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ θα διεξαχθούν σε μονούς αγώνες (ΝΟΚ –ΑΟΥΤ) με έδρα αυτήν που θα βγει από την κλήρωση.

Μετά την Α’ φάση και μέχρι της αναδείξεως κυπελλούχου Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ (πλην ημιτελικής φάσης)  οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. (από τη Β’ φάση και μετά).    

Η ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (ΕΝΤΟΣ –ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)

β) Ο κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ συμμετέχει στο κύπελλο ερασιτεχνών Πανελλαδικά που διοργανώνει η Ε.Π.Ο, ως προβλέπει με τις εγκυκλίους της αυτής.

γ) Ο τελικός για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ.Καβάλας (1η φάση) οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός Ελλάδας Ερασιτεχνών από  την Ε.Π.Ο. (2η φάση) διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που ορίζει κατά  την κρίση της η διοργανώτρια.

δ) Η διεξαγωγή των αγώνων της 2ης φάσης ρυθμίζεται από το άρθρο 38 του Κ.Α.Π.

ε) Κατά την διεξαγωγή των αγώνων της Β' φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών  οι ποινές των ποδοσφαιριστών, για μεν τα σωματεία που ανήκουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.Καβάλας θα κοινοποιούνται στην Ε.Π.O. και τα σωματεία, όπως προκύπτουν από τα Φύλλα Αγώνα χωρίς να ελέγχεται προηγούμενο ποινολόγιο ( υπεύθυνοι γι' την εκάστοτε πραγματική ποινή των ποδοσφαιριστών θα είναι τα ενδιαφερόμενα σωματεία για δε τα σωματεία που ανήκουν σε πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. οι ποινές της φάσης αυτής θα είναι σε συνέχεια και συνάρτηση του ποινολογίου του πρωταθλήματος. 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ      

α) Η ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται να διεξαχθεί την 05-08-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. η δε ημερομηνία έναρξης των αγώνων 1ης φάσης ορίζεται η 23-08-2014 ημέρα Σάββτο.

β) Το πρόγραμμα αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου. Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π. (άρθρο 43, του Κ.Α.Π.) 

5.  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ                   

Αγώνας που αναβλήθηκε η διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ως εξής:

α) Για τους αγώνες της 1ης φάσης (διοργάνωση Ε.Π.Σ.Κ.) όταν ορίσει εκ νέου η Ε.Π.Σ. Καβάλας.

β) Για τους αγώνες της 2ης φάσης (διοργ.Ε.Π.Ο.) την επομένη μέρα την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

γ) Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες και των δύο φάσεων γίνονται σε 15 ημέρες στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά ορισθεί. 

6.ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ                   

α) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ε.Π.Σ.Κ. το γήπεδο τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

 7. ΓΗΠΕΔΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ                

Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.

 8. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ                 

Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται με στυλό μελάνης η διαρκείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. σχετικό φύλλο αγώνα σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ                 

Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π.

10. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ               

Για την ομάδα η οποία παραιτείται η αποχωρεί η γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

11. ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ                

α) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλεται με απόφαση της Ε.Π.Ο. ύστερα από πρόταση της Ε.Π.Σ.Κ. οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π. κυρώσεις. 

12. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ               

Όπως ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

13. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ               

Α' φάση βαρύνουν τις ίδιες τις ομάδες Β' φάση ως προβλέπει η προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.   

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΝΩΝ             

Η οικονομική οργάνωση-διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο.

 15. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ              

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. για τις ενστάσεις Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών.        

  16. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ               

α) Για τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται πινακίδες με αριθμό (ο ίδιος και από τις δύο πλευρές).

β) Η δήλωση συμμετοχής αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο.- Ε.Π.Σ.Κ. σαν διοργανώτριας της παραπάνω διοργάνωσης και των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή.

γ) Ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ.Κ. χρήματα από οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της 1ης φάσης εφ' όσον δεν εξοφληθούν  οι οφειλές.

δ) Τα σωματεία υποχρεούνται με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής να γνωστοποιήσουν στην Ε.Π.Σ.Κ. 1η φάση και η Ε.Π.Σ.Κ. στην Ε.Π.Ο. τα στοιχεία και την ιδιότητα των προσώπων που εισέρχονται και παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 13, του Κ.Α.Π.). Η είσοδος και η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που έχουν γνωστοποιηθεί εμπρόθεσμα.

ε) Η Ε.Π.Σ.Κ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των  αγώνων, ενώ για όλη τη δεύτερη φάση η Ε.Π.Ο.

17.  ΕΠΑΘΛΑ                   

α) Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ.Καβάλας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 20 μετάλλια, αμέσως μετά την λήξη του.

β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και 20 μετάλλια.

γ) Στον διαιτητή και τους επόπτες καθώς και τους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ) 1. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια και δεύτερη αυτήν που ηττήθηκε.

     2. Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ' αυτήν την υποχρέωση τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ κυρώσεις. 

18. ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ                  

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην αγωνίζεται στον τελικό η ομάδα της οποίας το γήπεδο θα χρησιμοποιηθεί για τον τελικό.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία οικονομική εγκύκλιο και την προκήρυξη θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Καβάλας (1η φάση) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. (2η φάση).

Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα. 

                

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

                                      ΠΕΡ 2014-2015

1. Δήλωση συμμετοχής Κυπέλλου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά.

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ.Κ.

3. Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο εκατό(100)€. (ΠΛΗΝ ΤΗΣ Β        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (50)€.

4. Ετήσια συνδρομή περιόδου 2014-2015

5. Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το  γήπεδο.

6. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία εξελέγει.

7. Δήλωση εκπροσώπου του σωματείου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

 8. Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το  σωματείο σας.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

             έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ καθώς και των υπ’ αριθμόν 9/ 06--05-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.

                                                 ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

 Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ η οποία θα   πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ στο κέντρο της Καβάλας στις              14 Ιουνίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00.π.μ. με τα παρακάτω θέματα.

 

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων για τη διαπίστωση απαρτίας

2. Εκλογή δύο (2) γραμματέων για την τήρηση πρακτικών της Γ.Σ.

3. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού απολογισμού για την περίοδο  2013-2014

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού (1-1-2013-31-12-2013)

5. Διάφορα

6. Προυπολογισμός οικονομικού έτους 2014

7. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση του απολογισμού από τα 

σωματεία της Γενικής Συνέλευσης.  

       Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση  χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα δηλ Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4-5-2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ (9)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ 2004

ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ

ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ

ΩΡΑ 11.00           ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ                      (Α)

ΩΡΑ 11.00           ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ                   (Β)

ΩΡΑ 11.00           ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ 2004                     (Γ)

                                       ΑΝΑΠΑΥΛΑ

ΩΡΑ 12.00           ΝΙΚΗΤΗΣ (Α)-ΝΙΚΗΤΗΣ (Β)                                (1)

ΩΡΑ 12.00           ΝΙΚΗΤΗΣ (Γ)-ΚΛΗΡΩΣΗ ΗΤΤΗΜ (Α-Β-Γ)             (2)

ΩΡΑ 12.00           ΗΤΤΗΜΕΝ (Α-Β-Γ)-ΗΤΤΗΜ (Α-Β-Γ)                     (3)

                                                 ΑΝΑΠΑΥΛΑ

ΩΡΑ 13.00           ΝΙΚΗΤΗΣ (1)-ΝΙΚΗΤΗΣ (2)             ΘΕΣΕΙΣ 1-2

ΩΡΑ 13.00           ΗΤΤΗΜ (1)-ΝΙΚΗΤΗ (3)                   ΘΕΣΕΙΣ 3-4

ΩΡΑ 13.00           ΗΤΤΗΜ (2)-ΗΤΤΗΜ (3)                    ΘΕΣΕΙΣ 5-6

                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ (11)

                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

 ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ

ΠΑΟΚ ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ

ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ 2004

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Α

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Β

ΩΡΑ 10.30           ΠΑΟΚ ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ-ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ                   (Α)

ΩΡΑ 10.30           ΑΝΑΓΕΝΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Α -ΚΑΒΑΛΑ 2004                 (Β)

ΩΡΑ 11.30           ΑΝΑΓΕΝΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Β-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ                      (Γ)

                                             

ΩΡΑ 12.30           ΝΙΚΗΤΗΣ (Α)-ΝΙΚΗΤΗΣ  (Β)                (1)

 

ΩΡΑ 13.30           ΝΙΚΗΤΗΣ (Γ)-ΚΛΗΡ ΗΤΤΗΜ  (Α-Β-Γ)   (2)

ΩΡΑ 13.30           ΗΤΤΗΜ (Α-Β-Γ)-ΗΤΤΗΜ (Α-Β-Γ)         (3)

                                            ΤΕΛΙΚΟΣ

ΩΡΑ 15.00          ΝΙΚΗΤΗΣ (1)-ΝΙΚΗΤΗΣ (2)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η υποχρέωση των σωματείων είναι να μετακινηθούν από την έδρα τους έως την Κεραμωτή την Κυριακή 4 Μαίου 2014 το πρωί και στην επιστροφή από την Κεραμωτή στην έδρα τους. Την μετακίνηση με το πλοίο καθώς και από το λιμάνι στο γήπεδο αναλαμβάνει η Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ. Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την γραμματεία της Ε.Π.Σ. Καβάλας. 

                                       ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (Κ9)

ΓΗΠΕΔΟ                                  20Χ40 μέτρα

ΕΣΤΙΕΣ                                    3Χ2 μέτρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ                               30’ λεπτά (2 ημίχρονα των 15 λεπτών έκαστο)

ΑΡ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ            7Χ7                                               

                                      ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (Κ11)

ΓΗΠΕΔΟ                                  35Χ55 μέτρα

ΕΣΤΙΕΣ                                    3Χ2 μέτρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ                               40’ λεπτά (2 ημίχρονα των 20 λεπτών έκαστο)

ΑΡ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ            8Χ8

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-04-2014 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

10.30

ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

2.

ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

10.30

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 03-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

10.30

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

2.

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

10.30

ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

10.30

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

2.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

10.30

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

10.30

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

2.

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

10.30

ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

10.30

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

2.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

10.30

ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

10.30

ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ

2.

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

10.30

ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπουδαία και μεγαλειώδη νίκη με σκορ 1-0 κατέκτησε ο κυπελλούχος Ε.Π.Σ.Καβάλας ΑΕΤΟΣ Ορφανού το απόγευμα της Τετάρτης 9 Απριλίου 2014, στο γήπεδο Λιτοχωρίου Κατερίνης, επι του κυπελλούχου Ε.Π.Σ.Τρικάλων Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ Καλαμπάκας. Μία νίκη που οδηγεί τον Κυπελλούχο της ένωσής μας ΑΕΤΟ στην ημιτελική φάση. Ο αγώνας αυτός θα γίνει την 30 Απριλίου 2014 και αντίπαλος θα είναι ο κυπελλούχος Ε.Π.Σ.Αργολίδος ΕΡΜΗΣ Κιβερίου. Η διοίκηση της Ε.Π.Σ. Καβάλας, οι παράγοντες των τοπικών σωματείων και σύσωμος ο φίλαθλος κόσμος του νομού μας εύχεται στον ΑΕΤΟ όχι απλά να φτάσει στον τελικό, αλλά να κατακτήσει και το κύπελλο ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών Ελλάδος περιόδου 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) ΠΡΟΣΟΧΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ τροποποιεί το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων ως ακολούθως.                      

                                            ΣΑΒΒΑΤΟ 12-04-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΠΕΡΝΗΣ

17.00

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

2.

ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ

17.00

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

3.

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

17.00

ΑΕ ΠΙΕΡΕΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ

4.

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ

17.00

ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ-ΠΑΓΓΑΙΙΚΟΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ

5.

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

17.00

ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ

6.

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ

17.00

ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ-ΑΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

 

 

 

 

                                              ΚΥΡΙΑΚΗ 13-04-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΚΑΡΒΑΛΗΣ

11.00

ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ-ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

2.

ΚΩΤΣΑΛΟΥ

11.00

ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ

3.

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

11.00

ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

4.

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

11.00

ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΑΠΟΛ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

5.

ΠΗΓΩΝ

11.00

ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

6.

ΠΗΓΩΝ

17.00

ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ

7.

ΓΕΡΟΝΤΑ

17.00

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ

8.

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

17.00

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑΣ

9.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

15.30

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

                                              ΣΑΒΒΑΤΟ 26-04-2014

 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ

17.00

ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΠΟΛ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

2.

ΛΙΜΕΝΑ

17.00

ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ-ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

3.

ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ

17.00

ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ-ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ

4.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

17.00

ΠΑΓΓΑΙΙΚΟΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

5.

Ν.ΚΑΡΥΑΣ

17.00

ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ-ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6.

ΚΩΤΣΑΛΟΥ

17.00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ

7.

ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ

17.00

ΦΡΙΞΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ-ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

 

 

 

 

                                              ΚΥΡΙΑΚΗ 27-04-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ

11.00

ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ

2.

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

11.00

ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΑΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

3.

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

17.00

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

4.

ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ

17.00

ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ-Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ

5.

ΠΟΤΟΥ

17.00

ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΠΑΓΓΑΙΟ

6.

ΛΕΚΑΝΗΣ

17.00

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

7.

ΠΗΓΩΝ

17.00

ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑΣ

                                              ΤΕΤΑΡΤΗ 30-04-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

17.00

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ-ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

2.

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

17.00

ΠΑΓΓΑΙΟ-ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ

3.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

17.00

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ

4.

ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ

17.00

ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

5.

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ

17.00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ

6.

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

17.00

ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

                                             ΣΑΒΒΑΤΟ 03-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΞΕΡΙΑ

17.30

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

2.

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

17.30

ΑΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΡΙΞΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ

3.

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

17.30

ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ-ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ

4.

ΖΥΓΟΥ

17.30

ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ-ΠΑΓΓΑΙΙΚΟΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ

                                              ΚΥΡΙΑΚΗ 04-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

11.00

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ-ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ

2.

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ

11.00

ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ-ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

3.

ΠΡΙΝΟΥ

17.30

ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ

4.

ΚΩΤΣΑΛΟΥ

17.30

ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

5.

ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ

17.30

ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ

6.

ΠΗΓΩΝ

17.30

ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΑΠΟΛ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

7.

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

17.30

ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛ

8.

ΠΟΤΟΥ

17.30

ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ

9.

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ

17.30

Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΡΤΟΦΥΤ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

10.

ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ

17.30

ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΠΑΓΓΑΙΟ

                                              ΣΑΒΒΑΤΟ 10-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

17.30

ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΑΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

2.

ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ

17.30

ΦΡΙΞΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ-ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ

3.

ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

17.30

ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑΣ

4.

ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ

17.30

ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ

5.

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ

17.30

ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

                                              ΚΥΡΙΑΚΗ 11-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ

17.30

Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ-ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

2.

ΛΥΔΙΑΣ

17.30

ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ-ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ

3.

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

17.30

ΠΑΓΓΑΙΟ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

4.

ΛΙΜΕΝΑ

17.30

ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

5.

ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ

17.30

ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

6.

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ

17.30

ΑΠΟΛ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ

7.

ΛΕΚΑΝΗΣ

17.30

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ-ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ

                                              ΤΕΤΑΡΤΗ 14-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

 

 

 

 

1.

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

17.30

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

2.

ΠΗΓΩΝ

17.30

ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

3.

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ

17.30

ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ-ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

4.

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

17.30

ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΦΡΙΞΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ

5.

ΠΟΤΟΥ

17.30

ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ

6.

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

17.30

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ

7.

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

17.30

ΠΑΓΓΑΙΟ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

                                               ΣΑΒΒΑΤΟ 17-05-2014

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

                   ΑΓΩΝΑΣ

1.

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

17.30

ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

17.30

ΑΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ

3.

ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

17.30

ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ

4.

ΞΕΡΙΑ

17.30

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑΣ-ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ

5.

ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ

17.30

ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

6.

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ

17.30

Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ-ΠΑΓΓΑΙΟ

7.

ΛΥΔΙΑΣ

17.30

ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

 β)Παρακαλούνται τα σωματεία να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογήτου, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρανόηση και ταλαιπωρία.