ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ


Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού Καβάλας. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Καβάλα ( στοά Μ. Αλεξάνδρου 28)

 

Η Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ αποτελεί ιστορική συνέχεια της διαλυθείσης « ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» την οποία συγκροτούσαν τα τότε αναγνωρισμένα σωματεία των νομών Καβάλας και Δράμας.

1. Στις 19/8/1930 συντάσσεται το 1ο καταστατικό της ένωσης και αναγνωρίζεται από το πρωτοδικείο Καβάλας η Ε.Π.Σ.Α.Μ. το έτος 1931. 

2. Σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνονται τα μέχρι τότε αναγνωρισθέντα σωματεία της γεωγραφικής περιφέρειας που καθορίζονται από τα όρια των νομών Καβάλας και Δράμας. 

3. Κατά το διάστημα της Βουλγαρικής κατοχής 1941-1944 καταστράφηκαν τα αρχεία του πρωτοδικείου Καβάλας με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχεία σ’ αυτό για την Ε.Π.Σ.Α.Μ. 

4. Βρίσκουμε πλέον στα βιβλία καταχωρήσεως αναγνωρισμένων σωματείων του πρωτοδικείου καβάλας την ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με την απόφαση 294/1948,με αύξοντα αριθμό 20/18-7-1948. 

5. Έκτοτε το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Α.Μ. τροποποιείται με τις αποφάσεις 177/51 

255/54, 423/57,440/60 και 448/63, με σημαντικότερη αυτήν, του 1963, όπου αποσπώνται τα σωματεία του νομού Δράμας ιδρύοντας την ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ. (Οι διαδικασίες διαχωρισμού των σωματείων της Δράμας αρχίζουν τον Αύγουστο του 1962) 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ συνεχίζει με αυτήν την επωνυμία την πορεία της με, συνεχείς τροποποιήσεις στο καταστατικό της που είναι οι εξής: 

α) 458/68 β) 67/76 γ) 89/78 δ)31/1988, 84/2000 και 351/2005. 

Σπουδαιότερη των τροποποιήσεων, από τη στιγμή που έχει πλέον στη δύναμή της μόνο σωματεία που βρίσκονται εντός των ορίων του νομού Καβάλας. α) Αυτή με την οποία μετονομάζεται σε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, β) Αυτή που μετονομάζεται σε ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ « Η ΕΝΩΣΗ» και γ) αυτήν με την οποία μετονομάζεται σε «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ονομασία που ισχύει μέχρι σήμερα.

Άξια αναφοράς είναι τα παρακάτω άρθρα του ιδρυτικού καταστατικού της

ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΑΡΘΡΟ 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται εξ εννέα (9) μελών.
ΑΡΘΡΟ 29
«Παρά τη ένωσει λειτουργεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Αποτελούμενη εξ ενός Προέδρου μέλους του Δ.Σ. τις ενώσεως και 4 τακτικών και 2 αναπληρωματικών τούτων μελών εκλεγομένων παρά του Δ.Σ. εκτός των μελών αυτού.
Η Επιτροπή αυτή έχει τον καταρτισμόν διαιτητών και την πρακτικήν εξάσκησιν των συμορφουμένη προς τα εξής Ε.Π.Ο. τεταγμένα.
Ωσαυτώς ερμηνεύει τους κανόνας παιδιάς συμφώνως προς τον σχετικόν επίσημον κανονισμών της Ε.Π.Ο. Ομοίως ορίζει διαιτητάς των επισήμων αγώνων της Ενώσεως.»
ΑΡΘΡΟ 31 
Επιτροπή Εφήβων, αποτελούμενη εξ ενός Προέδρου μέλους του Δ.Σ. και (2) δύο μελών. Το Δ.Σ. συμπληροί την Επιτροπήν δια της εκλογής δύο μελών, ΙΑΤΡΩΝ στο επάγγελμα. 
ΑΡΘΡΟ 32
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
Αποτελείται εκ τριών μελών. Η Επιτροπή αυτή παραλαμβάνει τα υποβαλλόμενα δελτία ποδοσφαιριστών από 1 μέχρι 31 Ιουλίου έκαστου έτους, καταχωρεί τα ονόματα αυτών κατά σειράν κατηγορίας και σωματεία εις το οικείον μητρώον . Άπαντα τα παραληφθέντα υπ’ αυτής δελτία με τα τυχόν σχετικών παρατηρήσεών της, αποστέλλονται προς την Ε.Π.Ο. το βραδύτερον την 1η Αυγούστου δια συστημένης επιστολής.
ΑΡΘΡΟ 35
Από της 15 Δεκεμβρίου μέχρι της 31 Ιανουαρίου και πέντε (5) εβδομάδας από την Κυριακή των Βαΐων συνυπολογιζόμενης, δεν δύναται να τελεσθεί ουδείς επίσημος αγών.
ΑΡΘΡΟ 40
Εις τα σωματεία μέλη της Ενώσεως δεν επιτρέπεται απ’ ευθείας αλληλογραφία με την Ε.Π.Ο.
Πάν έγγραφο προς αυτήν ως και πάσαν διαμαρτυρίαν ή παράπονον μη θεραπευθέν υπό της ενώσεως θα υποβάλλεται δι’ αυτής προς την Ε.Π.Ο.
ΑΡΘΡΟ 41

«Απαγορεύεται η οργάνωσις ή ανοχή στοιχημάτων κατά τους αγώνας.

Απαγορεύεται παροχή αποζημιώσεως εις παίχτας και διαιτητάς δια δαπάνας κατ’ αγώνας τελούμενας εν τω τόπω της διαμονής των.
 Απαγορεύεται η παροχή δανείων, βοηθημάτων και δώρων εις παίχτας.
Αναμνηστικά ή τιμητικά μετάλλια δεν υπάγονται εις την διάταξιν ταύτην.
Απαγορεύεται εις παίχτας να κάμνουν ή επιτρέπουν διαφήμισιν δια χρήσεως του ονόματος των, της φωτογραφίας των ή των ιδιοτήτων των ως ποδοσφαιριστών.
Ομοίως απαγορεύεται εις τα σωματείαν να κάμουν διαφήμισιν τοιαύτιν των παιχτών των. Απαγορεύεται εις πάντας τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστάς να δημοσιογραφούν άνευ ειδικής αδείας της ενώσεως.

Καθοριστική Γενική Συνέλευση αυτή που διεξήχθη στις 10-12-1962. Τα σωματεία της Καβάλας έχοντας υπόψιν τους την απόφαση της Ε.Π.Ο. περί διαχωρισμού της Ε.Π.Σ.Α.Μ. σε δύο ενώσεις Α’ κατηγορίας, σε αυτήν της Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ και αυτήν της Ε.Π.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ, εξουσιοδοτούν τον τότε Πρόεδρο της Ε.Π.Σ.Α.Μ. κ. Α. ΜΑΧΑΙΡΑ να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση. Ήταν η 10-12-1962 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.π.μ., τα σωματεία που παρέστησαν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καβάλας ήταν τα παρακάτω:

 

1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΤΟΥ δια κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΝΟΥ
2. Α.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ * ΔΙΟΜΗΔΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ
3. ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ * ΒΙΤΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
4. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ * ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΡΗ
5. ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ          
* ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΟΥΣΗ
6. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ * ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΠΟΣΒΕΛΗ
7. ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ * ΖΗΣΗ ΜΠΟΝΟΥ
8. ΕΛΠΙΣ ΚΡΟΝΕΡΙΟΥ * ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΟΥΡΛΑΡΗ
9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ * ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
10. ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ * ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ
11. ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣ * ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΗ


Ακολουθούν διαδοχικές έκτακτες γενικές συνελεύσεις όπως αυτή της 6-2-1963 με παρόντα σωματεία τα εξής. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΤΟΥΦΙΛΙΠΠΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΕΛΠΙΣ ΔΡΑΜΑΣΑΡΗΣ ΔΡΑΜΑΣΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΣΟΥ

Αυτήν της 13-3-1963 κατά την οποία πάρθηκαν αποφάσεις ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο. που είχε θέμα την « ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Α’ ΚΑΙ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ» παρόντα σε τούτη τη γενική συνέλευση είναι τα σωματεία ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΤΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ-ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ–Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ- ΕΛΠΙΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΑΡΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ-ΚΑΙ ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ.

Στις 26-6-1963 συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση κατά την οποία για πρώτη φορά δεν συμμετείχαν τα σωματεία του νομού Δράμας αφού ήδη έχει αναγνωρισθεί επισήμως παρά της Ε.Π.Ο. η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ.

Την 8-9-1963 ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Α.Μ. κ. Μαχαίρας Α μετά του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να τροποποιηθεί το καταστατικό της ένωσης, μετά την απόσπαση της Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ

Παρόντα κατά τη Γενική Συνέλευση είναι τα σωματεία:

ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ δια του Γ. ΟΜΗΡΙΔΗ
ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ  * ΑΘ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  * ΝΙΚ ΦΟΥΡΛΑΡΗ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
 * Γ. ΔΕΛΗΚΑΡΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ  * ΗΛ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ
ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  * Ν.ΒΕΛΚΟΥ και Κ. ΓΑΝΙΤΗ
ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  * Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΤΟΥ  * ΜΙΧ ΜΠΑΝΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ  * Ν.ΖΑΧΑΡΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ  * Γ.ΚΑΡΑΝΤΑΙΔΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ  * Π. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ  * ΧΑΡ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  * Κ.ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ και ΚΑΡΑΓΚΕΛΙΝΟΓΛΟΥ και
Α. ΝΙΚΟΛΕΡΗ
ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  * Β ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ και Σ.ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ
Α.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ  * Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Α ΔΗΜΟΥ
και Κ. ΜΗΤΡΑ
και Δ ΒΑΦΕΙΑΔΗ 

 ΟΜΟΦΩΝΩΣ αποφασίζεται η τροποποίηση του τίτλου του σωματείου, αντικαθισταμένων των λέξεων αυτού « ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ » δια της λέξεως «ΚΑΒΑΛΑΣ» ούτω ο τίτλος του σωματείου έσεται « ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Την 15-9-1963 και ώρα 10.π.μ. διεξήχθη γενική συνέλευση στα γραφεία της ένωσης όπου εκλέγεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ με πρόεδρο τον κ. Α ΜΑΧΑΙΡΑ και μέλη του κ.κ. Δήμου, Νικολέρη, Νικολαιδη, Ιορδάνογλου, Βαφειάδη, Μπάνο και Αθανασιάδη.

Σε τούτη τη Γενική Συνέλευση το σώμα εκμεταλλευόμενο απόφαση της Ε.Π.Ο. να αυξηθούν οι ομάδες της Α κατηγορίας μέχρι (8) της Β’ μέχρι (14) και της Γ’ μέχρι απεριορίστως,  καθώς και του γεγονότος ότι αποσπάσθηκαν τα σωματεία του Νομού Δράμας, παίρνει απόφαση να μην υποβιβασθεί ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ Κρηνίδων στην Β’ κατηγορία σε αντίθεση με την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Την περίοδο αυτή ανέρχονται στην Α’ κατηγορία τα σωματεία ΑΠΟΛΛΩΝ Δάτου, Μακ/νικος Αγιάσματος και ΑΡΗΣ Πηγών. Ενώ στην Β’ κατηγορία προάγονται τα σωματεία ΘΕΑΓΕΝΗΣ Θάσου και ΕΛΠΙΣ Κρυονερίου.

Στην Β’ Εθνική την περίοδο αυτή συμμετέχουν τα σωματεία ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ και ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση όπου παρίστανται τα σωματεία ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ και ΝΕΣΤΟΣ Χρυσούπολης παίρνονται επαναστατικές για την εποχή αποφάσεις, ενόψη της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο., όπως:

α) Αντί (16) ομάδων στην Α’ Εθνική να αγωνίζονται (20) διά της ανόδου των ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χαλκίδος- ΑΙΓΑΛΕΩ Αθηνών, ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ και ΦΙΛΙΠΠΩΝ Καβάλας.

β) Ένας ποδοσφαιριστής αν δεν αγωνίζεται επι δύο συνεχείς περιόδους, να θεωρείται ελεύθερος και

γ) Όταν ένας αγώνας κυπέλλου λήγει ισόπαλος να μην ορίζεται επαναληπτικός αγώνας αλλά κάθε ομάδα να κτυπά (5) πέναλτυς. Εάν και τότε δεν υπάρξει νικητής αυτός να αναδεικνύεται δια κλήρου.

Μελανόν σημείο την περίοδο αυτή είναι το γεγονός ότι επί δώδεκα (12) χρόνια δεν πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση, όταν μάλιστα συγκαλείται στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου στις 19-6-1976 παρίσταται ένα μόνο σωματείο αυτό του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Δάτου με εκπρόσωπο τον αείμνηστο Στράτο

Μπερμπέρογλου, παππού του σημερινού μπασκετμπολίστα που ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ

Και της Εθνικής Ελλάδος, Στράτου Μπερμπέρογλου. Πρόεδρος την περίοδο αυτή

 Στην Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ είναι ο κ. Κων/νος Ζαχαρόπουλος

 Στις 20 Ιουνίου 1976 ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου πραγματοποιείται μία σημαντική για το μέλλον της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ Γενική Συνέλευση.

 Χαρακτηριστικότερα σημεία αυτής:

 α) Έσοδα                                                       124.981 δρχ

      Έξοδα                                                       103.724 δρχ

      Υπόλοιπο                                                  21.257 δρχ 

      Υπόλοιπο προηγούμενης χρονιάς                46.629 δρχ
 

                                                                     67.886 δρχ

 Παραδίδονται στη νέα διοίκηση που θα εκλεγεί και είναι οι εξής (7) επτά.

 

1. ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 2. ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 3. ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 4. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 Για τις υπόλοιπες (2) δύο θέσεις που δεν εξελέγει κανείς, συγκαλείται νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγονται οι κ.κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ και

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

 Μάλιστα δι’ αποφάσεως της Γ.Σ. απονέμεται ο τίτλος τιμής « ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ» στον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Κων/νο Ζαχαρόπουλο.

 Στις 14-4-1984 ημέρα Σάββατο και ώρα 4.μ.μ. στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου διεξάγεται Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες.

 Μετά το πέρας της καθιερωμένης διαδικασίας το ψηφοδέλτιο του Ιατρού 

 κ. Α. Συμεωνίδη με ψήφους (33) έναντι (31) υπερισχύει αυτό του κ. Νικολάου Βλάχου.

 Μέσα σε διάστημα μικρότερο των (2) μηνών στις 3-6-1984 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.π.μ. στον ίδιο χώρο επαναπροκηρύσονται αρχαιρεσίες με δύο ψηφοδέλτια των οποίων ηγούνται οι κ.κ. Συμεωνίδης Α και Βλάχος Ν για δεύτερη φορά επικρατεί το ψηφοδέλτιο Συμεωνίδη και εκλέγονται πλην αυτού οι κ.κ.

 Καραμφυλίδης Ι, Πατές Παναγιώτης, Βλαμήτσος Γεώργιος, Τσολακίδης Κων/νος

 Ζωγράφος Ζ, Πασχαλίδης Σωκράτης, Κοκκίνης Γεώργιος και Παπαδοπουλος Σωκράτης.

 Αρχίζουν να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και υπάρχουν παραιτήσεις.

 Στις 5-5-1985 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.π.μ. στην αίθουσα του Σ.Δ.Π. ΚΑΒΑΛΑΣ για μία θέση στο Δ.Σ. της ένωσης εκλέγεται ο κ. Βανδουλάκης Νικόλαος

 Στις 29-9-1985 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.π.μ. στο ξενοδοχείο ΩΚΕΑΝΙΣ διεξάγονται αρχαιρεσίες και εκλέγονται μόνον (3) από τα (11) μέλη του Δ.Σ. της ένωσης που είναι βανδουλάκης Ν, Παπαδόπουλος Θ, Χριστοφορίδης Χρ.

 Την επόμενη ημέρα 30-9-1985 ημέρα Δευτέρα εκλέγονται τα υπόλοιπα (8) μέλη του Δ.Σ. που είναι Καραγκιοζόπουλος Α, Βλαμίτσος Γ,Κωνσταντινίδης Γ,Πασχαλίδης Σ Βασιλείου Δημ, Γοργίας Ευάγγελος, Ζωγράφος Ζ και Δέδες Αναστάσιος.

Στην συνέχεια και μέχρι σήμερα διετέλεσαν Πρόεδροι στην Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ οι κ.κ. Αχιλλεας Καραγκιοζοπουλος,Γκόλνας Γ. , Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Γεωργιάδης Παύλος, Παπαδόπουλος Σωκράτης, Σουφλέρης Γεώργιος, Ευσταθιάδης Χαράλαμπος και Παπαδόπουλος Μιχάλης.

 Τα (15) παλαιότερα εν ενεργεία σωματεία της ένωσης μας είναι τα παρακάτω:

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Α.Μ. Ε.Π.Ο.
1. ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 79
2. ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 182
3. ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ 230
4. Α.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 317
5. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
360
6. ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 371
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΤΟΥ 459
8. ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 461
9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 532
10. ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ 552
11. ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 597
12. ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ 598
13. ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 775
14. ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ 858
15. ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ 885Σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τα ποδοσφαιρικά δρώμενα είναι:

α) Στις 30 Νοεμβρίου 1987 όταν επί Προεδρίας Αχ Καραγκιοζόπουλου δημιουργείται το περίφημο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ.

β) Την ποδοσφαιρική περίοδο 1987-1988 όταν η μικτή Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος έχοντας στη σύνθεσή της τους Ζαγοράκη-Καρακασίδη-Γκαρανάτσιο-Παπαδόπουλο Μάκη-Γεωργιάδη-Μπάγιο-Νικηφορίδη-Κλοκίδη-Βακιρτζή Κ.-Κωστένογλου-Σιδερίδη-Βακιρτζή Στ-Αμοιρίδη Στυλ-Αμοιρίδη Ι –Μπαλάση Νικόλαο-Καραμπετάκη και Βασιλειάδη. Πρόεδρος της     Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ είναι ο κ. Γκόλνας Γεώργιος.

γ) Η κατασκευή του Ενωσιακού Αθλητικού Κέντρου επι προεδριας Σ.Παπαδοπουλου,του οποίου η δημιουργία διήρκησε πολλά χρόνια, και τα εγκαίνια αυτού έγιναν το έτος 2009, επί προεδρίας
κ. Σουφλέρη Γεωργιου.

δ) Την ποδοσφαιρική περίοδο 2007-2008 η μικτή ομάδα τζούνιορς της ένωσής μας κατακτά την πρώτη θέση του Πανελληνίου πρωταθλήματος και εν συνεχεία την 3η (Τρίτη) θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκπροσωπώντας σ’ αυτό την χώρα μας.